• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

مرکز خدمات تخصصی حسابداری و حسابرسی

مرکز خدمات تخصصی حسابداری و حسابرسی

در اجرای قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی واحدهای مزبور و در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، سند راهبردی جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان جامعه‌ای مستقل، غیردولتی و خود انتظام به شرح زیر تدوین می‌گردد:

هدفهای راهبردی: (Strategic Objectives)

1- توسعه فرهنگ حسابدهی، حسابخواهی و خدمات اعتباربخشی؛

2- ساماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی؛

3- گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه‌ای؛

4- بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه‌ای؛

5- ارتقاء نظارت بر عملکرد اعضا و کنترل کیفیت خدمات حرفه‌ای؛

6- ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی؛

7- تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیربط؛

8- حمایت از حقوق حرفه‌ای و منافع مادی و معنوی اعضاء؛

9- ارتباط مستمر، با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی؛ و

10- تقویت ساختارها و نظامهای داخلی جامعه.

چشم‌انداز:(Vision)

دستیابی به جامعه حسابداران رسمی حرفه‌ای در سطح کشورهای پیشرفته در افق ده ساله.

مأموریت: (Mission)

تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای برکار حسابداران رسمی.