• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

تاسیس و راه اندازی مجتمع صنایع سرگرمی

تاسیس و راه اندازی مجتمع صنایع سرگرمی

تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص توسط نمایندگان دانشگاه علم و فرهنگ و نمایندگان پارک علوم و فناوری های نرم صنایع فرهنگی و شتابدهنده رضوان به عنوان هیئت موسسین برای طرح “تاسیس و راه اندازی مجتمع صنایع سرگرمی

 شرح نقش و مسئولیت پذیری

  1. اعضای هیئت مدیره پنج نفر باشند که شامل دو نفر از دانشگاه و یک نفر از طرف پارک و دو نفر از طرف شتابدهنده و به شرح زیر انتخاب می شوند.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
  2. یکی از نمایندگان دانشگاه به عنوان رئیس هیئت مدیره
  3. یکی از نمایندگان شتابدهنده به عنوان نائب رئیس و هیئت مدیره
  4. یکی از نمایندگان شتابدهنده به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
  5. نماینده دوم دانشگاه و نماینده پارک به عنوان اعضای هیئت مدیره