• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
1628073564816-670x318

دکتر حمید صابر فرزام

رییس بنیاد توسعه کسب و کار ///////////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل:saberfarzam@usc.ac.ir

17fcb380-7e63-4ccc-82c7-30a4aa79834e

دکتر فوأد نجم الدین

معاونت نوآوری و کارآفرینی بنیاد توسعه کسب و کار /////////////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل: f.najmedin@usc.ac.i

1627921867680_130x150

دکتر عبد الحسین رضایی

معاونت آموزشی بنیاد توسعه کسب و کار ////////////////////////// بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است. ایمیل: Rezai@usc.ac.ir

dc197c3d-55fd-4756-bb88-347c06461368

مهندس مهدی خادم

مدیر مرکز نوآوری و شکوفایی بنیاد توسعه کسب و کار ////////////////////////////بی شک توسعه کمی و کیفی دانشگاه و اشتغالزایی برای دانشجویان علم و فرهنگ از دغدغه های اصلی است و برای رسیدن به این هدف متعالی مشارکت تمامی اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و کارکنان دانشگاه مورد نیاز است ایمیل: khadem@usc.ac.ir