• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید
ازکلیه اعضاء محترم تعاونی مسکن دانشگاه درخواست میگردد جهت تشکیل پرونده و اخذ شماره عضویت با در دست داشتن تصویر مدارک زیر
۱_ شناسنامه تمام صفحات
۲_ کارت ملی پشت و رو
۳ _اخرین حکم حقوقی یا قرارداد
۴ _فیش یا پرینت واریز حق عضویت
در اسرع وقت به آدرس ایمیل آقای واعظ پور raminvaez@gmail.comارسال یا به بنیاد توسعه کسب وکار دفتر تعاونی مسکن دانشگاه آقای واعظ پور (داخلی۳۶۹) مراجعه نمایند.
 امکان خرید یک واحد توسط دوهمکار به صورت شراکتی به اطلاع میرساند
این امکان وجود دارد عضو نسبت به خرید یک واحد به صورت شراکتی با یکی ازهمکاران یا بستگان اقدام کند وجود دارد که در این حالت مبایعه نامه ونهایتا سند به نام هردو وبه نسبت شراکت تنظیم خواهد شد