• بنیاد توسعه کسب و کار دانشگاه علم و فرهنگ
  • 021-44252048
شما این محصولات را انتخاب کرده‌اید

مقدمه :

1-فرانید طراحی و برنامهریزی آموزشی:
فرایند طراحی و برنامهریزی آموزشی در مرکز آموزش های تخصصی ، مشتمل بر پایه پنج فعالیت محوری و یک اصول قالب دوره های آموزشی بر اساس محور های ذیل استوار است:
الف- اجرای نیاز سنجی و طراحی آموزشها:
اجرای نیاز سنجی آموزش در مرکز آموزش های تخصصی شهید عباسپور/امور برنامه ریزی آموزش و اجرای دوره ها، براساس اهداف و راهبردهای آموزش طیف متقاضیان آموزش و نیازهای آموزشی سازمانی جامعه ، را در بُعد توانمند سازی نیروی انسانی شناسایی نموده و با هدف اجرای کیفی آموزش های اثر بخش و پودمانهای آموزشی مناسب با استفاده از الگوهای استاندارد طراحی مینماید و بدین سبب در راستای ارتقاء سطح دانش و تخصص نیروی انسانی سازمان ها در حوزه تعاملی صنایع) نظیر گاز و نفت وپتروشیمی ،…( و سازمان های عالقه مند به همکاری های آموزشی در قالب آموزش های نظام جامع و یا مورد تعریف اختصاصی را بررسی و تمهیدات الزم با توجه زیر ساخت های موجود بر اساس استانداردهای جهانی کیفیت آموزش )IWA2/9001 ISO )را فراهم و با اجرای بِهروش ها در قالبی پویا ، روزآمد، در قالب تقویم آموزشی ساالنه مهیاو عرضه مینماید.
ب- تدوین برنامههای آموزش:
دومین گام برنامهریزی آموزشی، طراحی و تدوین برنامه آموزش است)طراحی و تدوین برنامه های آموزشی در قالب تقویم آموزشی بر اساسا خروجیها ی بند )الف( استوار است(. در طراحی برنامه های آموزشی ، قاعدتا اهداف و راهبردهای کالن آموزش سازمانِ متبوع آموزش گیرنده ، اهداف و راهبردهای استاندارد آموزش ، و نیازهای آموزش و توسعه ای نیروی انسانی حوزه مورد ارائه خدمات آموزشی )فوق الذکر( مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ج- اجرای آموزشها:
در این مجموعه ، عمدتا به شرح این مقوله پرداخته شده است ، مدیریت و راهبری برنامه های تدوین شده آموزش های کوتاه مدت تخصصی و چگونگی فراهم نمودن امکانات و منابع کافی در راستای اجرای کیفی و تامین اثر بخشیِ دوره های آموزشی استوار است، که در این مرحله از فرآیند آموزش صورت می گیرد.

همانطور که شرح داده شده دوره های آموزشی بر اساس نیاز سنجیهای آموزشی بند)الف( و همچنین دوره های آموزشی سنوات قبل با توجه شناسایی نیاز آموزش گیرندگان و هماهنگی کامل با امور برنامه ریزی و اجرای آموزش برنامه ریزی و اجرا گردند.

د– اجرای نظارت و ارزشیابی آموزشی:
به منظور ارتقای کیفیت آموزش و عناصر حامیِ آموزش در راستار تامین سازوکار اجرایی آموزش های اثر بخش ، نظارت مستمر بر فعالیت های متذکره و تطبیق آن با نظام مدیریت یکپارچه کیفیت IMS ،و سایر قوانین و فرایند ارزیابی و نظارت صورت خواهد پذیرفت ، بدیهی است تحلیل نتایج ارزیابی های انجام پذیرفته در محور های ذیل به امور برنامه ریزی و اجرای دوره ها در فرصت زمانی یک هفته پس از اتمام دوره منعکس تا در اجرای فرایند بِهروشی نسبت به اقدامات اصالحی واکنش الزم صورت پذیرد.
فرم های استاندارد ارزیابی در ضمیمه 1 در انتهای این شیوه نامه درج گردیده است ، که شایسته است معمول گردد
o ارزیابی کیفی مدرس/مدرسین ، توسط فراگیران شرکت کننده در دوره آموزشی)00/FM38)
o ارزیابی مدرس از کیفیات اجرای دوره آموزشی )00/FM67)
o ارزیابی فراگیران در تعریف کیفیت محور های حامی آموزش:
– نیروی انسانی حامی آموزش )کارکنان بخش های مدیریت آموزش، مسئولین
اجرایی دورهای آموزشی( و نیروی انسانی بخش پشتیانی و رفاهی 00/FM05
– امکانات پشتیبان آموزش و رفاهی)کیفیت کار رستوران ، مهمانسرا، پذیراییFM46/00
– اعالم انتقاد و شکایات بر اساس فرم 01/FM05